sou a: Edició 2009-2010L'estructura (curs 2010/2011) Els estudis (curs 2010/2011)
17
Centres docents propis
6
Centres docents adscrits
42
Departaments
4
Instituts universitaris de recerca
52
Titulacions de grau a centres propis
16
Titulacions de grau a centres adscrits
52
Programes de Màsters Universitaris
10
Programes de Màster Erasmus Mundus
13
Biblioteques
200
Grups i centres de recerca propis
18
Centres de recerca vinculats
4
Institut universitari de recerca adscrit
43
Programes de Doctorat
116
Programes de màster(1)
115
Programes de postgrau(1)
85
Cursos de postgrau(1)
L'estudiantat (curs 2009/2010) Les titulades / Els titulats (curs 2008/2009)
21.501
Estudiantat de 1r i 2n cicle
3.736
Estudiantat de grau
2.775
Estudiantat de màster universitari
3.804
Total estudiantat matriculat en centres adscrits a la UPCt
4.016
Total titulats a la UPC a estudis de 1r i 2n cicles i grau
3.460
Titulats de 1r i 2n cicle
492
Titulats de màster universitari
556
Titulats en centres adscrits a la UPC
2.986
Estudiantat matriculat en programes de doctorat
4.380
Estudiantat matriculat en programes de formació permanent
1.167
Estudiantat de la UPC que participa en programes d'intercanvi internacional
831
Estudiantat estranger que participa en programes d'intercanvi internacional
258
Titulats de doctorat
22,5%
% titulats amb 1 quadrimestre a l'estranger
59,1%
% titulats que han cursat pràctiques externes
2.941
Titulats i diplomats de formació continuada
El personal (curs 2009/2010) La recerca i la transferència dels resultats (any 2009)
3.320
Total Personal Docent i Investigador
2.752
Professorat
568
Investigadors
1.629
Personal d'Administració i Serveis
263
Tesis dirigides a la UPC
20
Patents actives (nacionals i internacionals)
76.785.159 €
Ingressos gestionats pel CTT (2)
815
Publicacions científiques (3)
342
Avaluacions de mèrits addicionals docents
72
Avaluacions de mèrits de gestió
870
PDI amb sexenni viu
58,5%
% de PDI doctor
529
Convenis amb empreses
45
Projectes europeus
375
Projectes estatals i autonòmics
14
Empreses creades en el marc del Programa Innova
La informació pressupostària
422.106.011 €
Pressupost any 2010 d'ingressos
147.223.820 €
Pressupost inicial d'inversions any 2010
4.230.128 €
Pressupost d'ingressos per patrocini any 2010
49,9%
Aportacions de la Generalitat (4)
359.167.689 €
Pressupost liquidat d'ingressos any 2009
8.647
Subvenció pública any 2008 (en euros constants 2008)/EETC (6)
417.066
Superfície construïda any 2009
19,6%
Grau d'autofinançament (6)