sou a: Edició 2010-2011


 

Principals indicadors del curs 2010/2011

Qui som? Què fem? On som?
   
Comunitat universitària
   Estudiantat
29.687  de grau i 1r i 2n cicles

3.011 de màster universitari

3.000 de doctorat

2.822 de formació contínua

3.458 en convenis de cooperació educativa amb empreses

2.243 en programes de mobilitat internacional

4.501 de grau i 1r i 2n cicles becat

1.379 de doctorat amb beques o ajuts
4.591
titulats i titulades (2009/10)

274 doctorats i doctorades

2.780 personal docent i investigador

1.694 personal d'administració i serveis
Pressupost UPC
343.154.600 € (2011)
Ingressos per projectes R+D+I i transferència tecnològica
64.164.414 €
Distincions cientificotècniques rebudes
101
Estudis
69 estudis de grau (2011/12)

19 dobles titulacions

87 convenis internacionals de doble titulació

61 programes de màster 2011/12 (13 Erasmus Mundus i 21 impartits en anglès)

46 programes de doctorat (2011/12)

363 programes de formació contínua (màsters UPC i cursos de postgrau)

Recerca
843 nous convenis i projectes de recerca

2.070 articles publicats en revistes científiques

78 patents
UPC-Empresa
2.680 empreses i entitats amb conveni de col·laboració amb la UPC 

14 empreses creades i participades (Programa Innova i Innova 31)
21 càtedres i aules d'empres
Cooperació
16 ONG i grups de cooperació UPC

98 projectes de cooperació per al desenvolupament
Campus i escoles
11 campus i centres territorials

23 escoles i facultats
Departaments, instituts i centres de recerca
42 departaments

6 instituts de recerca
183 grups de recerca 

17 centres específics de recerca
19 Centres de recerca de la xarxa TECNIO
19 Centres de recerca vinculats
Parc UPC
5 pols d'actuació
104.000 m2 de superfície construïda
Projecció internacional
5 càtedres UNESCO

9 xarxes internacionals amb participació UPC