sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 1.3.1.2.3

1.3.1.2.3 Matrícula per edat i gènere

Descripció Relació del nombre d'estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles i grau a centres propis classificats per edat i gènere.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Edat Dones % Dones Homes % Homes  Total % Respecte del total
Menors de 20 anys 1.627 27,8% 4.225 72,2% 5.852 23,1%
20 anys 752 27,4% 1.996 72,6% 2.748 10,9%
21 anys 748 27,5% 1.970 72,5% 2.718 10,7%
22 anys 746 26,3% 2.090 73,7% 2.836 11,2%
23 anys 717 28,1% 1.835 71,9% 2.552 10,1%
24 anys 530 26,5% 1.473 73,5% 2.003 7,9%
25 anys 448 28,5% 1.125 71,5% 1.573 6,2%
26 anys 251 23,9% 800 76,1% 1.051 4,2%
27 anys 193 26,0% 549 74,0% 742 2,9%
28 anys 137 24,4% 424 75,6% 561 2,2%
29 anys 101 22,4% 350 77,6% 451 1,8%
Majors de 29 anys 479 21,8% 1.718 78,2% 2.197 8,7%
TOTAL 6.729 26,6% 18.555 73,4% 25.284 100,0%
Edat % Dones % Homes
< 20 27,8% 72,20%
20 27,4% 72,63%
21 27,5% 72,48%
22 26,3% 73,70%
23 28,1% 71,90%
24 26,5% 73,54%
25 28,5% 71,52%
26 23,9% 76,12%
27 26,0% 73,99%
28 24,4% 75,58%
29 22,4% 77,61%
>29 21,8% 78,20%
Dades per fer els gràfics
Edat Dones Homes
< 20 -1.627 4.225
20 -752 1.996
21 -748 1.970
22 -746 2.090
23 -717 1.835
24 -530 1.473
25 -448 1.125
26 -251 800
27 -193 549
28 -137 424
29 -101 350
>29 -479 1.718
Dades a maig de 2012

Darrera actualització: 28/09/2012 10:13:27