sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 3.1.3

3.1.3 Personal investigador en formació. Evolució de les becàries/aris de recerca nous i dels actius per unitat bàsica

Descripció Personal investigador en formació. Evolució de les becàries/aris de recerca nous i dels actius per unitat bàsica.
Font Servei de Personal
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Unitat Generalitat (1) MEC i MCyT (2) UPC Total beques
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
D H T D H T D H T D H T D H T D H T D H T D H T D H T D H T D H T D H T
124 CUS  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -
210 ETSAB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  2  1  -  1  -  -  -  1  1  2  1  -  1
220 ETSEIAT  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1  -  1  -  -  -  1  -  1  1  -  1
250 ETSECCPB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1  -  1  1  -  1  1  3  4  2  2  4  1  3  4  2  3  5  3  2  5  2  3  5
280 FNB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  2  2  -  -  -  -  2  2  -  2  2
300 EPSC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  1  1  -  1  1  -  -  -  -  1  1
340 EPSEVG  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  1  1
420 INTE  -  -  -  -  -  -  3  -  3  -  -  -  -  -  -  3  -  3
440 IOC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  1  1  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  1  1  -  2  2
460 INTE  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  1  1  -  -  -  -  -  -  5  1  6  3  -  3  1  1  2  5  2  7  3  -  3
470 CRNE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  1
701 AC  3  9  12  4  13  17  2  11  13  4  9  13  5  9  14  5  6  11  2  9  11  4  14  18  5  20  25  9  27  36  13  36  49  12  37  49
702 CMEM  3  5  8  4  4  8  5  -  5  2  4  6  4  3  7  3  2  5  3  2  5  3  6  9  3  7  10  8  11  19  11  13  24  11  9  20
703 CA  1  -  1  1  -  1  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  1  2  3  1  3  4  -  3  3  2  3  5  2  3  5  -  3  3
704 CA1  2  3  5  3  4  7  4  3  7  1  1  2  -  2  2  -  1  1  3  3  6  3  3  6  -  2  2  6  7  13  6  9  15  4  6  10
705 CA2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
706 EC  -  1  1  1  -  1  3  1  4  4  6  10  3  4  7  3  4  7  1  3  4  2  5  7  2  4  6  5  10  15  6  9  15  8  9  17
707 ESAII  -  3  3  1  5  6  2  2  4  2  7  9  2  7  9  2  6  8  -  4  4  2  7  9  2  7  9  2  14  16  5  19  24  6  15  21
708 ETCG  -  2  2  -  2  2  -  1  1  6  4  10  5  6  11  3  7  10  1  6  7  4  8  12  4  7  11  7  12  19  9  16  25  7  15  22
709 EE  -  2  2  -  1  1  -  2  2  -  1  1  -  3  3  -  1  1  2  3  5  2  3  5  1  3  4  2  6  8  2  7  9  1  6  7
710 EEL  -  11  11  -  8  8  -  4  4  3  5  8  2  9  11  1  9  10  1  9  10  -  16  16  1  19  20  4  25  29  2  33  35  2  32  34
711 EHMA  1  -  1  2  -  2  3  -  3  4  1  5  3  2  5  2  2  4  2  1  3  6  2  8  4  3  7  7  2  9  11  4  15  9  5  14
712 EM  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  1  1  2  -  3  3  -  4  4  1  1  2  -  3  3  -  5  5
713 EQ  5  4  9  3  2  5  3  2  5  11  7  18  9  7  16  6  5  11  6  3  9  9  3  12  8  4  12  22  14  36  21  12  33  17  11  28
714 ETP  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1  -  1  -  1  1  1  1  2  1  -  1  -  -  -  2  1  3  2  -  2  -  1  1
715 EIO  -  -  -  1  -  1  1  -  1  2  1  3  1  2  3  1  2  3  1  -  1  -  -  -  -  1  1  3  1  4  2  2  4  2  3  5
716 EA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  1  1  -  -  -  -  1  1  -  1  1
717 EGE  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  2  2  -  -  -  -  1  1  1  2  3
718 EGA1  -  1  1  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  4  5  1  3  4  1  3  4  1  5  6  1  4  5  1  3  4
720 FA  -  1  1  -  1  1  3  1  4  1  1  2  3  2  5  3  1  4  -  1  1  -  -  -  -  -  -  1  3  4  3  3  6  6  2  8
721 FEN   -  3  3  -  3  3  -  1  1  3  5  8  5  3  8  3  2  5  -  3  3  3  8  11  4  9  13  3  11  14  8  14  22  7  12  19
722 ITT  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -
723 LSI  2  3  5  1  2  3  -  1  1  1  15  16  2  15  17  1  14  15  -  6  6  1  5  6  1  6  7  3  24  27  4  22  26  2  21  23
724 MMT  -  4  4  -  -  -  1  2  3  -  3  3  -  4  4  -  2  2  -  5  5  1  4  5  1  1  2  -  12  12  1  8  9  2  5  7
725 MA1  -  4  4  -  2  2  1  2  3  1  3  4  1  2  3  1  3  4  3  3  6  2  3  5  -  -  -  4  10  14  3  7  10  2  5  7
726 MA2  -  1  1  -  1  1  -  2  2  1  2  3  1  1  2  -  2  2  -  -  -  -  1  1  -  -  -  1  3  4  1  3  4  -  4  4
727 MA3  -  2  2  -  2  2  -  3  3  1  3  4  1  3  4  1  4  5  2  3  5  2  8  10  2  7  9  3  8  11  3  13  16  3  14  17
729 MF  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  1  1  -  -  -  -  1  1  -  1  1
731 OO  2  1  3  1  1  2  -  3  3  2  5  7  1  3  4  -  2  2  -  1  1  -  2  2  1  3  4  4  7  11  2  6  8  1  8  9
732 OE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -
735 PA  1  -  1  1  -  1  -  1  1  -  1  1  -  1  1  -  1  1  1  2  3  1  1  2  2  1  3  2  3  5  2  2  4  2  3  5
736 PE  -  1  1  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  3  5  1  2  3  1  3  4  2  4  6  1  3  4  1  3  4
737 RMEE  -  -  -  -  1  1  1  1  2  -  3  3  -  2  2  1  1  2  1  2  3  1  6  7  1  6  7  1  5  6  1  9  10  3  8  11
739 TSC  -  7  7  1  12  13  1  15  16  8  30  38  4  26  30  3  24  27  3  11  14  2  11  13  2  10  12  11  48  59  7  49  56  6  49  55
740 UOT  2  2  4  2  3  5  1  5  6  1  -  1  1  -  1  -  -  -  2  3  5  2  2  4  3  1  4  5  5  10  5  5  10  4  6  10
741 EMRN  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  2  2
742 CEN  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  -  3  3  -  -  -  -  2  2  -  3  3  -  -  -
743 MA4  -  1  1  -  -  -  -  1  1  1  3  4  1  1  2  1  1  2  1  1  2  1  -  1  -  2  2  2  5  7  2  1  3  1  4  5
744 ENTEL  1  2  3  2  2  4  2  3  5  1  3  4  -  2  2  -  5  5  2  4  6  2  5  7  1  2  3  4  9  13  4  9  13  3  10  13
745 EAB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  2  -  3  3  -  2  2  1  1  2  -  3  3  -  2  2
746 DiPSE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  1  1  -  -  -  -  1  1  -  1  1
747 ESSI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  1  -  1  -  -  1  2  3  1  4  5  -  -  -  1  4  5  2  4  6
893 ICFO  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9  24  33  9  19  28  1  -  1  9  24  33  9  19  28  1  -  1
909 LIM  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  2  2  -  -  -  -  1  1  -  2  2
914 CPSV  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1  -  1  1  -  1  1  -  1  1  -  1  1  -  1
915 IRI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  2  2  1  4  5  -  -  -  -  2  2  1  5  6
922 CD6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  -  1  1  -  -  -  -  2  2  -  1  1
928 CTTC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  1  1
929 CDEI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -
946 CITCEA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  1  1  -  -  -  3  12  15  -  2  2  -  -  -  3  13  16  -  3  3
952 GRAHI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
964 CRIT  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1  -  1  -  1  1  1  -  1  1  -  1  -  1  1
973 CERpIE-UPC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  1
TOTAL  24  74  98  28  71  99  34  67  101  62  126  188  56  125  181  42  113  155  58  130  188  81  188  269  65  169  234  144  330  474  165  384  549  141  349  490
Dades a 23 de maig de 2012
(1) Becàries/aris de Formació d'Investigadors (FI) de l'AGAUR
(2) Becàries/aris de Formació de Professorat Universitari (FPU) de MECD i Becàries/aris de Formació de Personal Investigador (FPI) del MCyT
(3) Becàries/aris UPC per Recerca, Becàries/aris UPC per Recerca de l'Institut de Ciències Fotòniques de Catalunya, Becàries/aris UPC per recerca TALP, Becàries/aris UPC per Recerca per Finalitzar la Tesi Doctoral, Becàries/aris UPC per Recerca Marie Curie, Becàries/aris UPC per Recerca SENER i Becàries/aris UPC per Recerca AECI
UPC MEC i MCyT  Generalitat 
Dones  65  42  34
Homes  169  113  67

Darrera actualització: 01/10/2012 09:55:29