sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 4.1.1

4.1.1 Balanç i resultats de l'exercici

Descripció Balanç i resultats de l'exercici.
Font Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència 2011
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU 2010 2011
Immobilitzat immaterial 5.173.852 7.045.555
Immobilitzat material 306.852.611 306.534.602
Immobilitzat financer 1.814.068 1.547.713
Deutors a llarg termini 31.328.010 30.515.501
Deutors per drets reconeguts 79.332.649 79.046.847
Tresoreria 7.988.272 2.706.339
TOTAL ACTIU 432.489.462 427.396.557
PASSIU 2010 2011
Fons propis 7.367.248 -31.431.374
Patrimoni 4.252.133 8.912.179
Patrimoni lliurat en cessió -6.273.774 -6.273.774
Patrimoni rebut en cessió 4.728.843 4.728.843
Resultat de l'exercici 4.660.046 -38.798.622
Ingressos a distribuir en diversos exercicis 153.663.297 149.927.068
Provisions per a riscos i despeses 6.954.447 6.954.446
Creditors a llarg termini 45.623.718 71.861.774
Creditors a curt termini 76.547.742 75.921.053
Creditors pressupostaris 34.958.551 18.948.503
Administracions públiques 20.369.490 22.925.784
Altres creditors no pressupostaris 21.219.701 34.046.766
Ajustaments per periodificació 142.333.010 154.163.590
TOTAL PASSIU         432.489.462             427.396.557    
Aquest balanç ha estat auditat per BDO Audiberia Auditores, SL.
COMPTE DE RESULTATS
INGRESSOS 2010 2011
Vendes i prestacions de serveis 41.524.156 33.791.574
Altres ingressos de gestió ordinària 47.448.244 44.563.825
Preus públics de matrícula i taxes 37.003.848 40.135.011
Cànons, lloguers i fòrums 10.422.901 4.224.665
Interessos 18.245 202.562
Altres ingressos 3.250 1.587
Transferències i subvencions 262.941.020 209.078.654
Beneficis i ingressos extraordinaris 7.026.775 5.456.179
TOTAL INGRESSOS         358.940.195             292.890.232    
DESPESES 2010 2011
Despeses de funcionament 329.892.228 313.768.766
Despeses de personal 238.606.787 235.879.312
     Sous i salaris 207.056.833 205.718.980
     Cotitzacions socials 31.549.954 30.160.332
Dotació d'amortització de l'immobilitzat 19.055.443 19.178.510
Altres despeses de gestió 71.591.166 57.836.478
Despeses financeres 638.832 874.466
Transferències i subvencions 17.327.902 15.949.737
Pèrdues i despeses extraordinàries 7.060.019 1.970.350
TOTAL DESPESES         354.280.149             331.688.853    
ESTALVI (DESESTALVI) 4.660.046 -38.798.621
ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPORT
DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI 2010 2011
Cap. 3r  Taxes i altres ingressos 85.638.374 81.031.532
Cap. 4t Transferències corrents 214.800.258 178.933.206
Cap. 5è Ingressos patrimonials 3.246.381 1.713.237
Cap. 7è Transferències de capital 57.824.657 43.592.277
Cap. 8è  Actius financers (romanents) -6.454.580 -2.746.158
Cap. 9è Passius financers 1.384.072 37.018.308
TOTAL DRETS LIQUIDATS         356.439.162             339.542.402    
OBLIGACIONS CONTRETES DE L'EXERCICI 2010 2011
Cap. 1r Remuneracions de personal 195.561.399 196.212.608
Cap. 2n Despeses corrents 53.701.680 48.367.072
Cap. 3r Despeses financeres 1.373.352 904.342
Cap. 4t Transferències corrents 11.493.753 6.782.079
Cap. 6è Inversions reals 99.872.116 81.299.739
Cap. 8è Adquisició d'accions  -  -
Cap. 9è Passius financers 2.259.502 9.522.580
TOTAL OBLIGACIONS         364.261.801             343.088.420    
Drets liquidats -  Obligacions contretes -7.822.639 -3.546.019
Romanent exercici 2010 no incorporat com a drets liquidats 115.135.791
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 111.589.773
Romanent específic 2010 129.326.209

Darrera actualització: 01/10/2012 09:59:05