sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 4.2.1

4.2.1 Pressupost de la UPC

Descripció Pressupost de la UPC.
Font Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència 2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Ingressos Import % Despeses Import %
Cap. 3r. Taxes i altres ingressos 91.027.764 29,3% Cap. 1r. Remuneracions de personal 186.614.523 60,0%
Cap. 4t. Transferències corrents 165.571.696 53,3% Cap. 2n. Despeses de béns corrents i de serveis 42.280.377 13,6%
Cap. 5è. Ingressos patrimonials 2.631.288 0,8% Cap. 3r. Despeses financeres 1.140.437 0,4%
Cap. 7è. Transferències de capital 48.873.579 15,7% Cap. 4t. Transferències corrents 6.110.069 2,0%
Cap. 8è. Actius financers - - Cap. 6è. Inversions reals 69.290.889 22,3%
Cap. 9è. Préstecs 2.802.820 0,9% Cap. 9è. Variació de passius financers 5.470.852 1,8%
Total d'ingressos 310.907.147 100,0% Total de despeses 310.907.147 100,0%

Darrera actualització: 01/10/2012 09:59:05