sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 4.3.1

4.3.1 Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a

Descripció Anàlisi econòmica. Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a. Evolució dels ingressos del pressupost liquidat per diferents conceptes, el total de les despeses corrents i la subvenció pública per estudiant, al llarg dels darrers cinc exercic
Font Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència 2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € corrents)
INGRESSOS 2007 2008 2009 2010 2011
Preus públics graus, màsters, 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becaris) 25.218.059,4 26.767.768,3 28.394.846,3 30.859.920,7 34.664.597,9
Preus públics doctorat 1.265.446,2 773.199,0 978.132,9 1.212.075,5 972.922,3
Taxes de secretaria 935.446,7 1.260.268,0 1.179.797,7 1.202.267,4 1.298.507,1
Prestació de serveis 31.666.422,0 33.698.175,4 32.842.631,9 30.597.212,5 23.347.003,5
Convenis cooperació educativa 3.449.223,8 3.924.567,9 2.970.494,6 2.604.697,4 2.348.877,2
Cursos i altres serveis 15.306.463,3 2.165.180,0 1.942.463,0 1.916.694,6 2.091.140,2
Altres ingressos 6.235.176,7 15.276.160,8 16.300.484,0 17.245.506,3 16.308.483,9
Subvenció Generalitat (ordinària) (T+S) 148.569.895,9 160.650.659,2 181.797.995,9 183.492.330,1 150.751.259,5
Altres transferències de la Generalitat 3.340.031,8 11.542.765,2 12.672.638,3 9.790.504,4 6.815.818,7
Transferències corrents de l'Estat i d'altres administracions 9.423.468,3 12.492.009,8 11.953.088,2 11.359.047,2 9.571.392,1
Transferències corrents d'empreses i particulars 5.948.842,3 7.445.270,3 6.258.475,1 5.529.400,7 6.224.889,7
Transferències corrents de l'exterior 4.070.537,1 3.070.442,8 3.265.580,5 4.628.976,0 5.569.846,3
Ingressos patrimonials 1.231.992,1 2.490.632,5 1.856.574,8 3.246.380,5 1.713.236,5
Total ingressos corrents  256.661.005,6 281.557.099,2 302.413.203,3 303.685.013,3 261.677.974,9
Total despeses corrents (1) 231.402.438,2 244.816.814,4 261.715.550,8 260.603.966,8 251.332.969,5
Subvenció pública per estudiant (2) (3) 8.134,1 8.646,9 7.599,9 8.309,0 6.339,9
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € constants 2011)
INGRESSOS 2007 2008 2009 2010 2011
Preus públics graus, màsters, 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becaris) 27.186.126,4 28.458.360,6 29.948.612,3 31.600.558,8 34.664.597,9
Preus públics doctorat 1.364.204,1 822.032,6 1.031.656,3 1.241.165,3 972.922,3
Taxes de secretaria 1.008.450,8 1.339.863,7 1.244.356,2 1.231.121,8 1.298.507,1
Prestació de serveis 34.137.731,9 35.826.476,7 34.639.780,7 31.331.545,6 23.347.003,5
Convenis cooperació educativa 3.718.408,0 4.172.434,8 3.133.040,1 2.667.210,2 2.348.877,2
Cursos i altres serveis 16.501.009,8 2.301.927,9 2.048.754,6 1.962.695,3 2.091.140,2
Altres ingressos 6.721.782,2 16.240.968,9 17.192.446,5 17.659.398,4 16.308.483,9
Subvenció Generalitat (ordinària) (T+S) 160.164.583,0 170.796.995,0 191.745.982,3 187.896.146,0 150.751.259,5
Altres transferències de la Generalitat 3.600.694,4 12.271.780,4 13.366.085,0 10.025.476,5 6.815.818,7
Transferències corrents de l'Estat i d'altres administracions 10.158.894,3 13.280.977,2 12.607.161,2 11.631.664,4 9.571.392,1
Transferències corrents d'empreses i particulars 6.413.101,7 7.915.496,9 6.600.938,9 5.662.106,3 6.224.889,7
Transferències corrents de l'exterior 4.388.209,9 3.264.365,1 3.444.273,1 4.740.071,4 5.569.846,3
Ingressos patrimonials 1.328.139,2 2.647.935,3 1.958.166,6 3.324.293,7 1.713.236,5
Total ingressos corrents  276.691.335,7 299.339.614,9 318.961.253,8 310.973.453,6 261.677.974,9
Total despeses corrents (1) 249.461.540,0 260.278.896,0 276.036.625,7 266.858.462,0 251.332.969,5
Subvenció pública per estudiant (2) (3) 8.768,9 9.193,0 8.015,8 8.508,4 6.339,9
(1) No s' inclouen les càrregues financeres derivades del programa d'inversions.
(2) A partir de l'exercici 2009 es tenen en comptel'estudiantat de màsters universitaris. L'estudiant considerat és equivalent a temps complet (Estudiants Equivalents a Temps Complet = Crèdits matriculats Anuals / Crèdits teorics de la titulació anuals). Per consultar el càlcul d'aquests estudiants  vegeu els apartats 1.3.2.2.2  i 1.3.2.1.7
(3) No s'han inclòs les beques i ajuts que reben directament els estudiants i que figuren quantificades en l'apartat  1.6.1.3.
Font: Comptes anuals a 31 de desembre de 2011
En euros constants de 2011
2007 2008 2009 2010 2011
Total ingressos corrents -sense despeses financeres-  276.691,34 299.339,61 318.961,25 310.973,45 261.677,97
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) 187.350,7 199.255,4 221.694,6 219.496,7 185.415,9
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) respecte total ingressos 67,7% 66,6% 69,5% 70,6% 70,9%
2007 2008 2009 2010 2011
Total ingressos corrents  276.691,34 299.339,61 318.961,25 310.973,45 261.677,97
Total despeses corrents -sense despeses financeres- 249.461,54 260.278,90 276.036,63 266.858,46 251.332,97
2007 2008 2009 2010 2011
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 27.186,1 28.458,4 29.948,6 31.600,6 34.664,6
Subvenció Generalitat (ordinària) 160.164,6 170.797,0 191.746,0 187.896,1 150.751,3
Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles, + subv. Ordinària 187.350,7 199.255,4 221.694,6 219.496,7 185.415,9
Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 14,5% 14,3% 13,5% 14,4% 18,7%
Subvenció Generalitat (ordinària) 85,5% 85,7% 86,5% 85,6% 81,3%
2007 2008 2009 2010 2011
Subvenció ordinària per estudiant/a (en € corrents) 8.134,1 8.646,9 7.599,9 8.309,0 6.339,9
Subvenció ordinària per estudiant/a (en € constants de 2011) 8.768,9 9.193,0 8.015,8 8.508,4 6.339,9
(1)  No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis
(1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis

Darrera actualització: 01/10/2012 09:59:05