sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 2.1

2.1 Relació de grups de recerca

Descripció Relació de grups de recerca.
Font Oficina Tècnica RDI
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Acrònim Nom Grup de Recerca
(MC)2 (MC)2 - Grup de Mecànica Computacional en Medis Continus
A&MP A&MP - Grup de Processament d'Arrays i Sistemes Multicanal
ACES ACES - Control Avançat de Sistemes d´Energia
AEA AEA - Art, Estètica i Antropologia de l´Espai
AHA AHA - Arquitectures Hardware Avançades
AIEM AIEM - Arquitectura, energia i medi ambient
ALBCOM ALBCOM - Algorismia, Bioinformàtica, Complexitat i Mètodes Formals
ALIMen ALIMen - Grup de recerca en Enginyeria i Producció Alimentària
AMPC AMPC - Anàlisi de materials de Patrimoni Cultural
ANA ANA - Grup d'Arquitectures Avançades de Xarxes
ANTENNALAB ANTENNALAB - Grup d´Antenes i Sistemes Radio
AQUAL AQUAL - Aqüicultura i qualitat dels productes aquàtics
AR&M AR&M - Arquitectura: Representació i Modelatge
ARCHT ARCHT - Arquitectura actual, construir avui, aprendre avui
ARCO ARCO - Microarquitectura i Compiladors
BAMPLA BAMPLA - Disseny i Avaluació de Xarxes i Serveis de Banda Ampla
BIBITE BIBITE - Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits
CAP CAP - Grup de Computació d´Altes Prestacions
CBA CBA - Sistemes de Comunicacions de Banda Ampla
CDAL CDAL - Centre de Disseny d´Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfície
CEMAD CEMAD - Caracterització elèctrica de materials i dispositius
CENIT CENIT - Recerca i innovació en Transport, Mobilitat i Logística
CEPIMA CEPIMA - Centre d´Enginyeria de Processos i Medi Ambient
CERCLE CERCLE - Grup de Recerca: Cercle d'Arquitectura
CERTEC CERTEC - Centre d´Estudis del Risc Tecnològic
CIEFMA CIEFMA - Centre d'Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials
CIPAGRAF CIPAGRAF - Grup de Recerca Paperer i Gràfic
CIRCUIT CIRCUIT - Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació
CITCEA CITCEA - Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments
CMC CMC - Control, Monitorització i Comunicacions
CNDS CNDS - Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts
CODALAB CODALAB - Control, Dinàmica i Aplicacions
COMBGRAF COMBGRAF - Combinatòria, Teoria de Grafs i Aplicacions
CPSV CPSV - Centre de Política de Sòl i Valoracions
CRAHI CRAHI - Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia
CREMIT CREMIT - Centre de Recerca de Motors i Instal.lacions Tèrmiques
CTTC CTTC - Centre Tecnològic de la Transferència de Calor
CUDU CUDU - Càtedra UNESCO de Direcció Universitària
DAMA-UPC DAMA-UPC - Data Management Group
DCCG DCCG - Grup de recerca en geometria computacional, combinatoria i discreta
DF DF - Dinàmica No Lineal de Fluids
DGDSA DGDSA - Geometria Diferencial, Sistemes Dinàmics i Aplicacions
DILAB  DILAB - Laboratori de física dels materials dielèctrics
DITEC DITEC - Diagnosi i tècniques d'intervenció en la restauració i rehabilitació d'edificis
DMAG DMAG - Grup d'Aplicacions Multimèdia Distribuïdes
DONLL DONLL - Dinàmica no lineal, òptica no lineal i làsers
EDPA EDPA - L´expressió del projecte d´arquitectura. Anàlisi i evolució
EGEO EGEO - Enginyeria Geomàtica
EGSA EGSA - Equacions Diferencials, Geometria, Sistemes Dinàmics i de Control, i Aplicacions
ENGIBIO ENGIBIO - Enginyeria i Biotecnologia
ENGMOL (grup emergent) ENGMOL - Enginyeria Molecular (grup emergent)
ENMA ENMA - Enginyeria del Medi Ambient
EOLI EOLI - Enginyeria d´Organització i Logística Industrial
EPIC EPIC - Disseny de circuits analògics integrats i de convertidors de potencia conmutats
ERNMA ERNMA - Enginyeria dels Recursos Naturals i Medi Ambient
EXIT EXIT - Enginyeria de les Xarxes d'Infraestructures del Territori
FIA FIA - Modelització Matemàtica Funcional i Aplicacions
FLUIDS FLUIDS - Enginyeria de Fluids
FLUMEN FLUMEN - Grup de recerca en Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica
FORM FORM - Grup de Recerca: La Forma Moderna
FOTONICA FOTONICA - Fotònica
G.A.E.C.E. G.A.E.C.E. - Grup d´Accionaments Elèctrics amb Commutació Electrònica
GAA GAA - Grup d'Astronomia i Astrofísica
GAGE GAGE - Grup d´Astronomia i Geomatica
GAT GAT - Grup d´Arquitectura i Tecnologia
GBMI GBMI - Grup de Biotecnologia Molecular i Industrial
GCM GCM - Grup de Caracterització de Materials
GCO GCO - Grup de Comunicacions Òptiques
GEG-XXI GEG-XXI - Gaudí, Estructures, Geometria
GEMMA GEMMA - Grup d'Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient
GESSI GESSI - Grup de recerca en Enginyeria del Software per als Sistemes d´Informació
GHS GHS - Grup d'Hidrologia Subterrània
GICITED GICITED - Grup interdisciplinar de ciència i tecnologia a l'Edificació
GIE GIE - Grup d´Informàtica a l´Enginyeria
GIEF GIEF - Grup Innovació Educativa a la Física
GIES GIES - Geofísica i Enginyeria Sísmica
GIIP GIIP - Grup de Recerca en Enginyeria de Projectes: Disseny, Sostenibilitat i Comunicació
GIOPACT GIOPACT - Grup de recerca d´Igualtat d´Oportunitats en l´Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia
GIR GIR - GIR Ambiental
GIRAS GIRAS - Grup de Recerca d'Arquitectura: Projectes, Territori i Societat
GITS GITS - Modelització Integral de Conques i Transport de Sediments
GNOM GNOM - Grup d´Optimització Numèrica i Modelització
GOAPI GOAPI - Grup d´Òptica Aplicada i Processament d´Imatge
GPI GPI - Grup de Processament d'Imatge i Vídeo
GPLN GPLN - Grup de Processament del Llenguatge Natural
GRAA GRAA - Grup de Recerca en Anàlisi Aplicada
GRCM GRCM - Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils
GRCUV GRCUV - Grup de Recerca del Centre Universitari de la Visió
GR-DCS GR-DCS - Sistemes Distribuïts de Control
GREA GREA - Grup de Recerca d´Enginyeria Agro-Ambiental
GREC GREC - Grup de Recerca en Enginyeria del Coneixement
GRECDH GRECDH - Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà
GREDIC GREDIC - Grup de Recerca Economia de la Innovació i del Coneixement
GREENER GREENER - Grup de recerca d´estudis energètics i de les radiacions
GREIP GREIP - Edificació i Patrimoni
GREMA GREMA - Grup de Recerca en Estadística Matemàtica i les seves Aplicacions
GREO GREO - Grup de Recerca en Enginyeria Òptica
GREP GREP - Grup de Recerca en Electrònica de Potència
GRESA GRESA - Grup de recerca en estadística aplicada
GRESIM GRESIM - Grup de Recerca en Sistemes Mecatrònics
GREVTAM GREVTAM - Grup de Recerca en Vibracions i Teoria i Anàlisis de Màquines
GRHCT GRHCT - Grup de Recerca d´Història de la Ciència i de la Tècnica
GRIC GRIC - Grup de Recerca i Innovació de la Construcció
GRICCA GRICCA - Grup Interdepartamental per a la Col.laboració Científica Aplicada
GRINS GRINS - Robòtica Intel·ligent i Sistemes
GRPFM GRPFM - Grup de Recerca en Propietats Físiques dels Materials
GRTJ GRTJ - Grup de Recerca en Teoria de Jocs
GRU GRU - Grup de Recerca d'Urbanisme
GRUP ISI GRUP ISI - Grup d´Instrumentació, sensors i interfícies
GRXCA GRXCA - Grup de Recerca en Xarxes de Comunicacions Cel·lulars i Ad-hoc
GSS GSS - Grup Sistemes Sensors
HAA HAA - Història de l´art i l´arquitectura
HABITAR HABITAR - Grup de recerca HABITAR
HIPICS HIPICS - Grup de Circuits i Sistemes Integrats d'Altes Prestacions
ICAIB ICAIB - Grup de Recerca en Intel ligència Computacional per a l'Anàlisi d'Imatge Biomèdica
ICARUS ICARUS - Sistemes Aviònics i de Comunicació Intel·ligents per Avions no Tripulats Fiables
IEB IEB - Instrumentació Electrònica i Biomèdica
IMEM IMEM - Innovació, Modelització i Enginyeria en (BIO) Materials
INSIDE INSIDE - Innovació en Sistemes per al Disseny i la Formació a l´Enginyeria
KEMLG KEMLG - Grup d´Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic
L´AIRE L´AIRE - Laboratori Aeronàutic i Industrial de Recerca i Estudis
LAB LAB - Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques
LACÀN LACÀN - Centre Específic de Recerca de Mètodes Numèrics en Ciències Aplicades i Enginyeria
LARCA LARCA - Laboratori d´Algorísmia Relacional, Complexitat i Aprenentatge
LEAM LEAM - Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica
LEAN MRG LEAN MRG - Lean Management Research Group
LIAM LIAM - Laboratori de Modelització i Anàlisi de la Informació
LIM/UPC LIM/UPC - Laboratori d'Enginyeria Marítima
LITA LITA - Laboratori d'Innovació i Tecnologia a l'Arquitectura
LITEM LITEM - Laboratori per a la Innovació Tecnològica d'Estructures i Materials
LOGPROG LOGPROG - Logica i Programacio
LUB LUB - Laboratori d'Urbanisme
MACROM MACROM - Cristal·lografia, Estructura i Funció de Macromolècules Biològiques
MAK MAK - Matemàtica Aplicada a la Criptografia
MAPS MAPS - Gestió, Polítiques de Preus i Serveis en Xarxes de Nova Generació
MATCAR MATCAR - Materials de construcció i carreteres
MCIA MCIA - Centre MCIA Innovation Electronics
MD MD - Matemàtica Discreta
MECMAT MECMAT - Mecànica i Nanotecnologia de Materials d´Enginyeria
MMAC MMAC - Models Matemàtics aplicats a les ciencies humanes i de la natura
MNT MNT - Grup de Recerca en Micro i Nanotecnologies
MOVING MOVING - Grup de Recerca en Modelatge, Interacció i Visualització en Realitat Virtual
MPI MPI - Modelització i processament d´informació
MSR MSR - Mecànica del Sòls y de les Roques
MSVA MSVA - Modelatge i Simulació Visual a l'Arquitectura
MTA MTA - Modelització i Tecnologia Ambiental
MVCO MVCO - Millora Vegetal de Caràcters Organolèptics
NERG NERG - Grup de Recerca d´Enginyeria Nuclear
NOLIN NOLIN - Física No-Lineal i Sistemes Fora de l´Equilibri
NRG NRG - Riscos Naturals i Geoestadística
OPE OPE - Organització de la Producció i d'Empresa (aspectes tècnics, jurídics i econòmics en Producció)
PAB PAB - Pretextes d'Arquitectura. Barcelona
PITP PITP - Projectes d´Innovació Tecnològica de Productes
POCIÓ POCIÓ - Protecció Vegetal
POL POL - Polímers
POLQUITEX POLQUITEX - Materials Polimérics i Química Téxtil
POLYCOM POLYCOM - Polimers i compòsits: tecnologia
PROCOMAME PROCOMAME - Processos de Conformació de Materials Metàl·lics
PROMALS PROMALS - Grup de Recerca en Programació Matemática, Logística i Simulació
PSEP PSEP - Polimers Sintètics: Estructura i Propietats. Polimers Biodegradables.
PUPP PUPP - Perspectives Urbanes: Processos i Projectes
QINE QINE - Disseny de Baix Consum, Test, Verificació i Tolerància a Fallades
QSE QSE - Qualitat del Subministrament Elèctric
REMM REMM - Grup de Recerca en Estructures i Mecànica de Materials
RF&MW RF&MW - Grup de Recerca de sistemes, dispositius i materials de RF i microones
ROBiri ROBiri - Grup de Robòtica de l'IRI
RSLAB RSLAB - Grup de Recerca en Teledetecció
SAC SAC - Sistemes Avançats de Control
SARTI SARTI - Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació
SC-SIMBIO SC-SIMBIO - Sistemes complexos. Simulació discreta de materials i de sistemes biològics
SEER SEER - Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable
SEPIC SEPIC - Sistemes Electrònics de Potència i de Control
SERTEL SERTEL - Serveis Telemàtics
SETRI SETRI - Grup de Tècniques de Separació i Tractament de Residus Industrials
SIMCON SIMCON - Grup de Recerca de Simulació per Ordinador en Matèria Condensada
SIR SIR - Robòtica Industrial i Servei
SISBIO SISBIO - Senyals i Sistemes Biomèdics
SOCO SOCO - Soft Computing
SPCOM SPCOM - Grup de Recerca de Processament del Senyal i Comunicacions
SPPT SPPT - Superfícies, Productes i Processos Tèxtils
STH STH - Sostenibilitat, Tecnología i Humanisme
SUMMLab SUMMLab - Laboratori de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat
SUSHITOS SUSHITOS - Grup de recerca en serveis per a tecnologies d'informació socials, ubiqües i humanístiques, i per a software lliure
TE TE - Tecnologia d´Estructures
TECNOFAB TECNOFAB - Grup de Recerca en Tecnologies de Fabricació
TECTEX TECTEX - Grup de recerca en Tecnologia Tèxtil
TERFIQ TERFIQ - Grup de Termodinàmica i Fisico-Química
TIEG TIEG - Grup d'Electrònica Industrial Terrassa
TMAS (T+) TMAS (T+) - Toxicologia i Microbiologia Ambiental i Sanitària
TN TN - Teoria de Nombres
TRANSMAR TRANSMAR - Grup de recerca de transport marítim i logística
VARIDIS VARIDIS - Varietats Riemannianes Discretes i Teoria del Potencial
VEU VEU - Grup de Tractament de la Parla
VIS VIS - Visió Artificial i Sistemes Intel.ligents
WiComTec WiComTec - Tecnologies i Comunicacions sense fils

Darrera actualització: 02/08/2013 13:26:07