sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 2.2.2

2.2.2 Volum de la recerca per unitats acadèmiques

Descripció Volum de la recerca per unitats acadèmiques, tant d'activitats personals com de publicacions, segons tipologia.
Font Oficina Tècnica RDI
Període de referència 2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Activitats personals i de les unitats (any 2012)
Unitat  Tesis dirigides (1) Patents Premis Concursos d'arquitectura Organització d'actes Comissari d'exposicions
701 AC  22  19  8  -   -   - 
702 CMEM  11  6  5  -   -   - 
703 CA  6  9  2  1  -   3
704 CA1  25  4  10  2  -   - 
705 CA2  2  2  5  2  -   - 
706 EC  13  4  8  -   -   - 
707 ESAII  11  5  6  -   -   - 
708 ETCG  8  -   3  -   -   - 
709 EE  14  9  1  -   -   - 
710 EEL  13  24  2  -   -   - 
711 EHMA  7  1  2  -   -   - 
712 EM  6  5  4  -   -   - 
713 EQ  12  2  10  -   -   - 
714 ETP  1  1  1  -   -   - 
715 EIO  3  1  1  -   -   - 
716 EA  5  -   -   -   -   - 
717 EGE  10  2  1  -   -   - 
718 EGA1  7  -   7  2  -   1
719 EGA2  -   -   1  -   -   - 
720 FA  4  1  4  1  -   - 
721 FEN  12  3  1  -   -   - 
722 ITT  2  -   1  -   -   - 
723 LSI  13  1  8  -   -   - 
724 MMT  5  3  1  -   -   - 
725 MA1  4  -   2  -   2  1
726 MA2  -   -   2  -   -   1
727 MA3  6  -   2  -   -   - 
729 MF  3  -   -   -   -   - 
731 OO  4  4  4  -   -   - 
732 OE  12  -   2  -   -   1
735 PA  20  7  54  24  -   - 
736 PE  7  4  2  -   -   3
737 RMEE  9  2  6  -   -   - 
739 TSC  21  24  14  -   -   - 
740 UOT  10  -   10  9  -   1
741 EMRN  1  -   1  -   -   4
742 CEN  4  1  3  -   1  - 
743 MA4  4  1  1  -   -   - 
744 et  5  3  3  -   -   - 
745 EAB  8  2  3  1  -   - 
746 DEPSI  1  1  -   -   -   - 
747 ESSI  5  -   2  -   -   - 
420 INTEXTER  5  3  5  -   -   - 
440 IOC  7  3  2  -   -   1
460 INTE  10  2  1  -   -   - 
480 ISUPC  -   -   1  -   -   - 
915 IRI  5  -   4  -   -   1
(1) Tesis dirigides per professorat de la UPC, tant si s'han llegit a la UPC com fora. Per a les tesis llegides a la UPC, vegeu l'apartat 1.4.3
Publicacions (any acadèmic 2012) (1)
Unitat  Llibres Capítols Edicions de llibres Articles en revistes (2) Treballs presentats en congressos Publicac. sobre l'obra d'un prof. Reports de Recerca Edició de números monogràfics de revistes notables
Grup CTA Grup DIV Grup N (JCR) Grup N (UPC) Actes a congressos notables (UPC) Actes a congressos internacionals i nacionals
701 AC  2  12  1  13  -  75  6  53  75  -  21  -
702 CMEM  2  4  2  20  2  74  -  1  77  -  119  -
703 CA  6  29  8  29  8  -  2  -  23  -  5  -
704 CA1  10  22  3  18  3  5  35  19  58  5  120  -
705 CA2  8  1  2  2  2  4  4  2  35  1  217  -
706 EC  1  4  -  14  -  41  10  9  56  1  48  -
707 ESAII  3  4  2  17  1  58  2  63  78  -  4  -
708 ETCG  -  17  2  15  3  60  1  57  100  -  32  -
709 EE  1  5  1  18  1  63  -  30  25  -  1  -
710 EEL  5  4  3  38  -  84  -  92  80  -  20  -
711 EHMA  1  3  2  2  1  33  -  11  46  -  2  -
712 EM  2  10  1  11  1  23  -  1  52  -  36  -
713 EQ  1  14  1  25  4  137  1  16  78  -  75  -
714 ETP  -  1  -  5  7  20  1  -  16  -  52  -
715 EIO  1  3  -  4  -  46  3  5  59  -  9  -
716 EA  -  4  -  3  -  3  2  2  16  1  3  -
717 EGE  3  -  -  5  -  5  -  -  10  -  1  -
718 EGA1  4  4  -  7  1  1  8  10  13  1  -  -
719 EGA2  -  -  -  3  -  -  2  1  11  -  37  -
720 FA  3  5  -  4  1  58  1  12  70  -  10  -
721 FEN  5  6  -  20  1  134  1  14  63  -  2  -
722 ITT  1  7  2  8  2  19  3  9  41  -  22  -
723 LSI  2  17  5  16  3  63  7  36  125  -  5  -
724 MMT  1  4  -  5  1  40  -  45  27  -  2  -
725 MA1  2  9  10  19  19  71  -  5  67  -  25  -
726 MA2  3  -  -  4  11  48  1  2  25  -  -  1
727 MA3  -  8  3  68  3  83  8  28  100  -  23  -
729 MF  2  5  -  4  3  10  -  3  16  -  43  -
731 OO  -  2  -  16  1  26  -  5  56  -  141  -
732 OE  13  9  -  21  3  27  -  -  83  -  20  -
735 PA  10  46  5  44  4  1  15  3  33  28  6  -
736 PE  2  3  -  9  2  29  -  8  65  -  2  -
737 RMEE  2  5  -  8  -  48  1  17  50  -  131  -
739 TSC  4  17  3  17  1  142  1  141  96  -  31  -
740 UOT  5  31  8  28  7  1  1  -  20  2  1  -
741 EMRN  1  -  6  5  109  13  2  1  68  -  28  -
742 CEN  1  1  1  5  1  4  -  -  23  -  2  -
743 MA4  6  3  -  10  15  50  10  4  26  -  1  -
744 ENTEL  2  -  1  3  1  35  2  9  29  -  3  -
745 EAB  4  9  -  13  3  34  -  -  35  -  18  -
746 DEPSI  -  1  -  -  -  10  -  3  11  -  2  -
747 ESSI  -  4  1  13  18  10  1  13  36  -  7  2
420 INTEXTER  1  2  -  1  1  13  -  1  19  -  189  -
440 IOC  2  3  -  5  -  25  1  7  40  -  6  -
460 INTE  -  3  -  -  -  47  2  5  20  -  2  -
480 ISUPC  -  3  -  3  -  15  1  1  6  -  -  -
915 IRI  -  1  -  7  -  28  -  42  30  -  -  -
(1) Es comptabilitzen per a cadascuna de les unitats que hi col·laboren.
(2) La classificació de les revistes en CTA o DIV s'ha realitzat segons si són revistes científico-tècniques o artístiques (CTA) o si són revistes de divulgació (DIV). Les revistes N_JCR són les que apareixen al JCR de 2011 i les N_UPC són les considerades com a notables a la UPC. 

Darrera actualització: 02/08/2013 13:25:03