sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 2.6

2.6 Recursos propis destinats a la recerca

Descripció Recursos propis destinats a la recerca.
Font Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència 2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Exercici 2012
Actuacions en política de recerca 2.615.101
Accions d'impuls a la recerca (congressos, jornades, publicacions, viatges i altres)        263.511  
Funcionament dels programes de doctorat          22.599  
Accions específiques del doctorat: difusió i altres despeses          15.621  
Tribunals de tesis doctorals (1)        212.598  
Beques UPC de recerca     1.459.528  
Personal de suport tècnic a la recerca (1)        150.000  
Altres actuacions específiques de recerca        491.244  
Finançament Àrea de Recerca 40.000
TOTAL (2) 2.655.101
(1) Aquestes partides es nodreixen també d'altres ingressos.
(2) La resta de recursos propis procedents de l'overhead del CTT de 613 mil euros s'ha destinat a finançar despeses genèriques de diversos capítols.

Darrera actualització: 21/10/2013 10:18:24