sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 3.1.3

3.1.3 Personal investigador en formació. Evolució de les becàries/aris de recerca nous i dels actius per unitat acadèmica

Descripció Personal investigador en formació. Evolució de les becàries/aris de recerca nous i dels actius per unitat acadèmica.
Font Servei de Personal
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Unitat Generalitat (1) MEC i MCyT (2) UPC Altres Administracions Total beques
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013 2011 2012 2013
D H T D H T D H T D H T D H T D H T D H T D H T D H T D H T D H T D H T D H T
124 CUS  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
210 ETSAB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  2  1  -  1  1  -  1  -  -  -  1  1  2  1  -  1  1  -  1
220 ETSEIAT  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1  -  1  1  -  1  -  -  -  1  -  1  1  -  1  1  -  1
250 ETSECCPB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1  -  1  1  -  1  2  2  4  1  3  4  1  -  1  -  -  -  3  2  5  2  3  5  2  -  2
280 FNB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  2  2  -  2  2  -  -  -
300 EPSC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -
340 EPSEVG  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  1  1
420 INTE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  3  3  -  3  -  -  -  -  -  -  3  -  3  3  -  3
440 IOC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  2  2  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  2  2  -  1  1
460 INTE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  5  1  6  3  -  3  3  -  3  -  -  -  5  2  7  3  -  3  3  -  3
470 CRNE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1  -  1
701 AC  4  13  17  2  11  13  -  9  9  5  9  14  5  6  11  1  4  5  4  14  18  5  20  25  3  19  22  -  -  -  13  36  49  12  37  49  4  32  36
702 CMEM  4  4  8  5  -  5  5  -  5  4  3  7  3  2  5  2  3  5  3  6  9  3  7  10  4  5  9  1  1  2  11  13  24  11  9  20  12  9  21
703 CA  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  4  -  3  3  -  2  2  -  -  -  2  3  5  -  3  3  -  2  2
704 CA1  3  4  7  4  3  7  5  3  8  -  2  2  -  1  1  -  1  1  3  3  6  -  2  2  -  2  2  -  -  -  6  9  15  4  6  10  5  6  11
705 CA2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
706 EC  1  -  1  3  1  4  3  1  4  3  4  7  3  4  7  2  5  7  2  5  7  2  4  6  4  4  8  -  -  -  6  9  15  8  9  17  9  10  19
707 ESAII  1  5  6  2  2  4  2  2  4  2  7  9  2  6  8  1  7  8  2  7  9  2  7  9  1  6  7  -  3  3  5  19  24  6  15  21  4  18  22
708 ETCG  -  2  2  -  1  1  1  1  2  5  6  11  3  7  10  3  6  9  4  8  12  4  7  11  2  4  6  -  -  -  9  16  25  7  15  22  6  11  17
709 EE  -  1  1  -  2  2  -  2  2  -  3  3  -  1  1  -  1  1  2  3  5  1  3  4  -  3  3  -  -  -  2  7  9  1  6  7  -  6  6
710 EEL  -  8  8  -  4  4  -  4  4  2  9  11  1  9  10  1  9  10  -  16  16  1  19  20  1  14  15  -  1  1  2  33  35  2  32  34  2  28  30
711 EHMA  2  -  2  3  -  3  3  -  3  3  2  5  2  2  4  3  2  5  6  2  8  4  3  7  3  3  6  -  -  -  11  4  15  9  5  14  9  5  14
712 EM  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  2  2  -  3  3  -  4  4  -  4  4  -  -  -  -  3  3  -  5  5  -  6  6
713 EQ  3  2  5  3  2  5  3  2  5  9  7  16  6  5  11  7  4  11  9  3  12  8  4  12  8  3  11  -  -  -  21  12  33  17  11  28  18  9  27
714 ETP  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  1  1  -  1  1  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2  -  1  1  -  1  1
715 EIO  1  -  1  1  -  1  2  -  2  1  2  3  1  2  3  1  2  3  -  -  -  -  1  1  -  1  1  -  -  -  2  2  4  2  3  5  3  3  6
716 EA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  1  1  -  1  1  -  -  -  -  1  1  -  1  1  -  1  1
717 EGE  -  -  -  1  -  1  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  2  2  -  2  2  -  -  -  -  1  1  1  2  3  1  2  3
718 EGA1  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  4  1  3  4  1  2  3  -  -  -  1  4  5  1  3  4  1  2  3
720 FA  -  1  1  3  1  4  3  2  5  3  2  5  3  1  4  4  1  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  3  6  6  2  8  7  3  10
721 FEN   -  3  3  -  1  1  1  2  3  5  3  8  3  2  5  3  3  6  3  8  11  4  9  13  3  8  11  1  -  1  8  14  22  7  12  19  8  13  21
722 ITT  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1
723 LSI  1  2  3  -  1  1  -  1  1  2  15  17  1  14  15  1  9  10  1  5  6  1  6  7  -  5  5  -  -  -  4  22  26  2  21  23  1  15  16
724 MMT  -  -  -  1  2  3  1  3  4  -  4  4  -  2  2  -  1  1  1  4  5  1  1  2  1  3  4  -  -  -  1  8  9  2  5  7  2  7  9
725 MA1  -  2  2  1  2  3  1  2  3  1  2  3  1  3  4  2  3  5  2  3  5  -  -  -  1  -  1  -  -  -  3  7  10  2  5  7  4  5  9
726 MA2  -  1  1  -  2  2  -  1  1  1  1  2  -  2  2  -  4  4  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  4  -  4  4  -  5  5
727 MA3  -  2  2  -  3  3  -  2  2  1  3  4  1  4  5  1  4  5  2  8  10  2  7  9  3  8  11  -  -  -  3  13  16  3  14  17  4  14  18
729 MF  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  1  1  -  1  1  -  -  -  -  1  1  -  1  1  -  1  1
731 OO  1  1  2  -  3  3  -  3  3  1  3  4  -  2  2  1  1  2  -  2  2  1  3  4  1  2  3  -  1  1  2  6  8  1  8  9  2  7  9
732 OE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  1  1
735 PA  1  -  1  -  1  1  -  1  1  -  1  1  -  1  1  -  -  -  1  1  2  2  1  3  2  1  3  -  -  -  2  2  4  2  3  5  2  2  4
736 PE  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  3  1  3  4  1  3  4  -  -  -  1  3  4  1  3  4  1  3  4
737 RMEE  -  1  1  1  1  2  1  1  2  -  2  2  1  1  2  1  1  2  1  6  7  1  6  7  1  5  6  -  -  -  1  9  10  3  8  11  3  7  10
739 TSC  1  12  13  1  15  16  2  15  17  4  26  30  3  24  27  2  20  22  2  11  13  2  10  12  2  6  8  -  -  -  7  49  56  6  49  55  6  41  47
740 UOT  2  3  5  1  5  6  1  5  6  1  -  1  -  -  -  -  -  -  2  2  4  3  1  4  2  1  3  1  -  1  5  5  10  4  6  10  4  6  10
741 EMRN  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  2  2  -  2  2
742 CEN  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  3  -  -  -  -  2  2  -  -  -  -  3  3  -  -  -  -  2  2
743 MA4  -  -  -  -  1  1  -  1  1  1  1  2  1  1  2  1  2  3  1  -  1  -  2  2  -  2  2  -  -  -  2  1  3  1  4  5  1  5  6
744 ENTEL  2  2  4  2  3  5  2  4  6  -  2  2  -  5  5  -  4  4  2  5  7  1  2  3  1  1  2  -  -  -  4  9  13  3  10  13  3  9  12
745 EAB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  3  -  2  2  -  1  1  -  -  -  -  3  3  -  2  2  -  1  1
746 DiPSE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  1  1  -  1  1  -  -  -  -  1  1  -  1  1  -  1  1
747 ESSI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  1  -  1  1  -  1  1  2  3  1  4  5  1  3  4  -  -  -  1  4  5  2  4  6  2  3  5
893 ICFO  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9  19  28  1  -  1  1  -  1  -  -  -  9  19  28  1  -  1  1  -  1
909 LIM  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  2  2  1  1  2  -  -  -  -  1  1  -  2  2  1  1  2
914 CPSV  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1  -  1  -  -  -
915 IRI  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  1  1  -  1  1  -  2  2  1  4  5  -  4  4  -  -  -  -  2  2  1  5  6  1  5  6
922 CD6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  2  2  -  1  1  -  -  -
928 CTTC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -
929 CDEI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -
946 CITCEA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  1  1  -  1  1  3  12  15  -  2  2  -  1  1  -  -  -  3  13  16  -  3  3  -  2  2
952 GRAHI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
964 CRIT  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  1  1  -  1  1  -  -  -  1  -  1  -  1  1  -  1  1
973 CERpIE-UPC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1  -  1
TOTAL  28  71  99  34  67  101  38  67  105  56  125  181  42  113  155  39  104  143  81  188  269  65  169  234  59  138  197  3  7  10  165  384  549  141  349  490  139  316  455
Dades a 31/12/2012
(1) Becàries/aris de Formació d'Investigadors (FI) de l'AGAUR
(2) Becàries/aris de Formació de Professorat Universitari (FPU) de MECD i Becàries/aris de Formació de Personal Investigador (FPI) del MCyT
(3) Becàries/aris UPC per Recerca, Becàries/aris UPC per Recerca de l'Institut de Ciències Fotòniques de Catalunya, Becàries/aris UPC per recerca TALP, Becàries/aris UPC per Recerca per Finalitzar la Tesi Doctoral, Becàries/aris UPC per Recerca Marie Curie, Becàries/aris UPC per Recerca SENER i Becàries/aris UPC per Recerca AECI
UPC MEC i MCyT  Generalitat  Altres administracions
Dones  59  39  38  3
Homes  138  104  67  7

Darrera actualització: 18/09/2013 10:59:48