sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 4.1.1

4.1.1 Balanç i resultats de l'exercici

Descripció Balanç i resultats de l'exercici.
Font Unitat de Suport
Període de referència 2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU 2011 2012
Immobilitzat immaterial 7.045.555 6.418.347
Immobilitzat material 306.534.602 304.611.197
Immobilitzat financer 1.547.713 1.469.633
Deutors a llarg termini 30.515.501 30.136.846
Deutors per drets reconeguts 79.046.847 76.878.312
Tresoreria 2.706.339 872.260
TOTAL ACTIU 427.396.557 420.386.595
PASSIU 2011 2012
Fons propis -31.431.374 -59.946.142
Patrimoni 8.912.179 -29.886.442
Patrimoni lliurat en cessió -6.273.774 -6.273.774
Patrimoni rebut en cessió 4.728.843 -4.728.843
Resultat de l'exercici -38.798.622 -28.514.769
Ingressos a distribuir en diversos exercicis 149.927.068 147.023.167
Provisions per a riscos i despeses 6.954.446 6.954.446
Creditors a llarg termini 71.861.774 66.393.269
Creditors a curt termini 75.921.053 103.122.319
Creditors pressupostaris 18.948.503 23.244.981
Administracions públiques 22.925.784 33.297.274
Deute a curt termini amb entitats de crèdit - 24.067.878
Altres creditors no pressupostaris 34.046.766 22.512.186
Ajustaments per periodificació 154.163.590 156.839.536
TOTAL PASSIU         427.396.557             420.386.595    
Aquest balanç ha estat auditat per BDO Audiberia Auditores, SL.
COMPTE DE RESULTATS
INGRESSOS 2011 2012
Vendes i prestacions de serveis 33.791.574 28.503.453
Altres ingressos de gestió ordinària 44.563.825 54.501.730
Preus públics de matrícula i taxes 40.135.011 50.281.505
Cànons, lloguers i fòrums 4.224.665 4.217.488
Interessos 202.562 817
Altres ingressos 1.587 1.920
Transferències i subvencions 209.078.654 193.419.637
Beneficis i ingressos extraordinaris 5.456.179 6.799.049
TOTAL INGRESSOS         292.890.232             283.223.869    
DESPESES 2011 2012
Despeses de funcionament 313.768.766 289.185.394
Despeses de personal 235.879.312 214.562.957
     Sous i salaris 205.718.980 184.987.420
     Cotitzacions socials 30.160.332 29.575.537
Dotació d'amortització de l'immobilitzat 19.178.510 18.638.065
Altres despeses de gestió 57.836.478 53.905.638
Despeses financeres 874.466 2.078.734
Transferències i subvencions 15.949.737 19.823.835
Pèrdues i despeses extraordinàries 1.970.350 2.729.429
TOTAL DESPESES         331.688.853             311.738.658    
ESTALVI (DESESTALVI) -38.798.621 -28.514.789
ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPORT
DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI 2011 2012
Cap. 3r  Taxes i altres ingressos 81.031.532 86.474.068
Cap. 4t Transferències corrents 178.933.206 154.740.818
Cap. 5è Ingressos patrimonials 1.713.237 1.993.402
Cap. 7è Transferències de capital 43.592.277 41.213.379
Cap. 8è  Actius financers (romanents) -2.746.158 25.000
Cap. 9è Passius financers 37.018.308 15.000
TOTAL DRETS LIQUIDATS         339.542.402             284.461.666    
OBLIGACIONS CONTRETES DE L'EXERCICI 2011 2012
Cap. 1r Remuneracions de personal 196.212.608 178.707.546
Cap. 2n Despeses corrents 48.367.072 45.834.893
Cap. 3r Despeses financeres 904.342 1.587.433
Cap. 4t Transferències corrents 6.782.079 7.929.074
Cap. 6è Inversions reals 81.299.739 73.638.009
Cap. 8è Adquisició d'accions  -  139.060,4
Cap. 9è Passius financers 9.522.580 3.983.428
TOTAL OBLIGACIONS         343.088.420             311.819.443    
Drets liquidats -  Obligacions contretes -27.357.777
Despeses finançades amb romanent específic 2011 127.357.012
Liquidació de l'exercici 99.999.235
Romanent específic 2012 110.948.237
Dèficit de l'exercici 2012 -10.949.002
TOTAL DÈFICIT ACUMULAT FINS 2011 -99.888.764
TOTAL DÈFICIT ACUMULAT EL 2012 -110.837.766

Darrera actualització: 23/07/2013 09:18:25