sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 4.2.1

4.2.1 Pressupost de la UPC

Descripció Pressupost de la UPC.
Font Unitat de Suport
Període de referència 2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Ingressos Import % Despeses Import %
Cap. 3r. Taxes i altres ingressos 84.173.661 30,2% Cap. 1r. Remuneracions de personal 175.236.067 62,9%
Cap. 4t. Transferències corrents 151.873.665 54,5% Cap. 2n. Despeses de béns corrents i de serveis 52.292.217 18,8%
Cap. 5è. Ingressos patrimonials 3.107.357 1,1% Cap. 3r. Despeses financeres 2.522.480 0,9%
Cap. 7è. Transferències de capital 39.283.864 14,1% Cap. 4t. Transferències corrents 8.720.907 3,1%
Cap. 8è. Actius financers 0 - Cap. 6è. Inversions reals 33.146.760 11,9%
Cap. 9è. Préstecs 0 0,0% Cap. 9è. Variació de passius financers 6.520.116 2,3%
Total d'ingressos 278.438.547 100,0% Total de despeses 278.438.547 100,0%

Darrera actualització: 31/07/2013 10:55:10