sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 5.1

5.1 La qualitat

Descripció Resultats de les activitas relacionades amb la planificació estratègica, el desplegament dels sistemes de qualitat de les unitats acadèmiques, dels resultats de les enquestes a l'estudiantat i el procés d'avaluació del PDI.
Font Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LES UNITATS ACADÈMIQUES 2008 2009 2010 2011 2012
Eix A de Planificació Estratègica de les UA (1)
Grau d'assoliment dels objectius pactats
% d'unitats amb un grau d'assoliment = 75% 3% 2% 2% 3% 2%
% d'unitats amb un grau d'assoliment > 75% i < 100% 8% 10% 5% 7% 4%
% d'unitats amb un grau d'assoliment = 100 % 69% 69% 73% 56% 44%
% d'unitats amb un grau d'assoliment > 100% i =< 110% 20% 19% 20% 34% 48%
Nombre de projectes acceptats - eix B de Planificació Estratègica de les Unitats Acadèmiques (2) 57 32 33 - -
Nombre de projectes acceptats - eix C de Planificació Estratègica de les Unitats Acadèmiques (3) 33 (4) 26 (5) 37 (6) - -
Import assignat i subvencionat als projectes vinculats a l'eix B de Planificació Estratègica de les Unitats Acadèmiques 291.012 415.087 524.957 - -
Import assignat i subvencionat als projectes vinculats a l'eix C de Planificació Estratègica de les Unitats Acadèmiques 343.698 515.552 761.212 - -
Import assignat i subvencionat a projectes vinculats al bloc 2 de Planificació Estratègica de les Unitats Acadèmiques (7) - - - 50.000 -
QUALITAT A LES UNITATS 2009 2010 2011 2012 2013
Titulacions de grau que han elaborat l'informe de seguiment  - 37 66 67 67 (8)
Titulacions de màster que han elaborat l'informe de seguiment  - - 24 22 30 (8)
Centres Docents que tenen certificat el Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (programa AUDIT) - valors acumulats (9) 10 17 20 20 20
% de programes de doctorat amb menció d'excel·lència 66% 66% 66% 66% 66%
AVALUACIÓ MÈRITS DEL PROFESSORAT (Convocatòries AQU CATALUNYA) Convocatòria 2008 Convoctòria 2009 Convoctòria 2010 Convoctòria 2011 Convoctòria 2012
Períodes sol·licitats dels mèrits addicionals docents Nombre de sol·licituds amb una valoració final de A (molt favorable) 234 221 246 261 261
Nombre de sol·licituds amb una valoració final de B (favorable) 106 109 129 109 106
Nombre de sol·licituds amb una valoració final de C (correcte) 4 3 4 - 2
Nombre de sol·licituds amb una valoració final de D (desfavorable) 7 9 2 4 3
Sol·licituds dels mèrits de gestió Nombre de sol·licituds que han assolit el 4t tram 5 13 14 10 14
Nombre de sol·licituds que han assolit el 3r tram 11 13 14 13 10
Nombre de sol·licituds que han assolit el 2n tram 17 26 17 10 10
Nombre de sol·licituds que han assolit el 1r tram 34 20 25 17 20
ENQUESTES DE SATISFACCIÓ
Enquestes Estudiantat 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Mitjana a la P4 / P10 de les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent (9) (10) 3,66 3,65 3,74 3,71 3,73
Enquestes Titulades/ats (10) Any 2005 Any 2007 Any 2011
% d'egressats que es declaran satisfets amb els estudis rebuts 73,60% 73,26% 68.79%
% d'egressats que es declaran satisfets amb la universitat 89,09% 89,63% 88.63%
Enquestes Unitats Any 2009 Any 2010 Any 2011 Any 2012  Any 2013 (11)
Nombre d'unitats que han realitzat enquestes de satisfacció amb el suport del GPAQ 15 13 17 11 9
(1) L’acompliment d’aquest eix, de caràcter obligatori per a totes les unitats bàsiques, es mesura mitjançant el desplegament d’indicadors d’activitat ordinària basats en l’activitat acadèmica (docència i recerca) i el compromís amb la institució.
A partir del 2011 l'Eix A s'anomena Bloc 1.
(2) Projectes relacionats amb la introducció de mecanismes interns d'assegurament de la qualitat a les unitats. Alguns d'aquests projectes, tenen caràcter pluriennal 
(3) Projectes relacionats amb la implementació d’accions de millora de les pròpies unitats bàsiques. Alguns d'aquests projectes, tenen caràcter pluriennal
(4) 33 projectes que impliquen a 39 unitats bàsiques
(5) 26 projectes que impliquen a 33 unitats bàsiques
(6) 37 projectes que impliquen a 42 unitats bàsiques
(7) Més informació a  https://gpaq.upc.edu/planificacio/PPEE20112014/Inici.asp
(8) Previsió
(8) Més informació a  www.upc.edu/qualitat
(9) Més informació a www.upc.edu/e-enquestes
(10) P4.- Penso que el/la professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un bon/a professor/a. A partir del curs 2010/11 s'introdueix el nou model d'enquesta adaptat al EEES a les titulacions de Grau i Màster, a on la pregunta clau és P10.-  El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent. La resta de titulacions segueix amb el model antic.  Les respostes van de 1 (molt en desacord) a 5 (molt d'acord)
(11) Dades provisionals
Enquestes 1r i 2n cicles
5 4 3 2 1
2008/09 28,0% 33,2% 22,3% 9,7% 6,8%
2009/10 27,4% 33,0% 23,2% 9,7% 6,7%
2010/11 31,4% 32,2% 21,2% 9,1% 6,0%
2011/12 30,1% 32,6% 22,0% 9,1% 6,2%
2012/13 31,4% 32,0% 21,3% 8,9% 6,3%

Darrera actualització: 20/09/2013 12:26:50