sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 5.2

5.2 Implantació de les TIC

Descripció Dades sobre infraestructures TIC, ensenyament-aprenentatge TIC, dades TIC vinculades a la investigació, als processos de gestió universitària, a la gestió de la informació en la institució, a la formació en TIC i a la prestació de serveis de suport.
Font Oficina de Sistemes d'Informació
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

INFRAESTRUCTURES TIC
Estacions de treball per a ús del personal de la UPC 4.114
Servidors 1.550
Línies de telefonia 5.663
Punts d'accés a la xarxa sense fils 607
ENSENYAMENT - APRENENTATGE
Nombre d'aules amb equipament TIC                 665  
Nombre d'universitaris diferents que es conecten a la wifi de la universitat anualment.              9.523  
Nombre de PDI que utilitza la plataforma de docència virtual institucional              2.634  
Nombre d'alumnes que utilitzen la plataforma de docència virtual institucional            30.697  
Milions d'accessos a la plataforma de docència virtual institucional                 356  
INVESTIGACIÓ
Nombre de PDI que té accés a eines institucionals de treball col·laboratiu              2.634  
Nombre de grups de investigació que disposen d'una pàgina web institucional                 193  
PROCESSOS DE GESTIÓ UNIVERSITÀRIA
Percentatge de processos de gestió universitària automatitzats 86%
Nombre de serveis web personalitzats que ja estan automatitzats                     43  
CORREU ELECTRÒNIC
Missatges de correu electrònic per mes        4.802.683  
FORMACIÓ TIC
Nombre de cursos de formació en competències TIC impartits 71
Nombre de PDI que ha rebut formació en competències TIC 444
Nombre de PAS que ha rebut formació en competències TIC 541
PRESTACIÓ DE SERVEIS I SUPORT
Personal TIC UPC                 188  
Personal TIC UPCnet                 100  
Trucades anuals a ATIC
(servei d'atenció a usuàries/usuaris que presta UPCnet)
           27.812  
PRINCIPALS SERVEIS
 Acollida d'usuaris  Acollida del personal (PDI i PAS)
Acollida d'estudiants
 Entorn de treball  Escriptori 
Telefonia i connetivitat
Correu electrònic
Repositoris de documents
Impressió
Atenció a usuaris
 Sistemes d'informació  Web
Intranet
Atenea: suport a la docència
Drac: gestió de la recerca
SAP: economia, finances i patrimoni
SPA: recursos humans
Prisma: gestió dels estudis
Gestió dels recursos immobiliaris
Registre de documents
Suport a la docència Aules informàtiques i laboratoris
Eines docents
Suport a la recerca Suport a la recerca
Multimèdia i audiovisuals Multimèdia i audiovisuals
Infrastructres i equipaments Servidors i altres infrastructures
Xarxa de veu i dades
Xarxa sense fils
Suport i adquisició
Reparació i manteniment
PRINCIPALS PROJECTES TIC ANY 2012
Estudis per a consorciar serveis amb les universitats catalanes
Nous serveis i millora de prestacions de l'e-Administració
Desenvolupament i proves de TOTQ: Sistema d’informació per a la garantia interna de la qualitat
Renovació del sistema de llistes de distribució de correu
Estudi de la migració del correu de la UPC al cloud (CUC)
Revisió del catàleg de serveis TIC (Descriptor TIC)
Millores SOA (implantar sistemes d'informació en una arquitectura orientada a serveis)
PRINCIPALS INVERSIONS TIC ANY 2012
Renovació del contracte de comunicacions i millora d'infrastructures
Homologació de PC i portàtils: renovació parcial de PC d'aules principalment 
5 Línies de suport a la Universitat
5.2 IMPLANTACIÓ DE LES TIC
INFRAESTRUCTURES TIC
Estacions de treball per a ús del personal de la UPC 4.114
Servidors 1.550
Línies de telefonia 5.663
Punts d'accés a la xarxa sense fils 607
ENSENYAMENT - APRENENTATGE
Nombre d'aules amb equipament TIC                665  
Nombre d'universitaris diferents que es conecten a la wifi de la universitat anualment.             9.523  
Nombre de PDI que utilitza la plataforma de docència virtual institucional             2.634  
Nombre d'alumnes que utilitzen la plataforma de docència virtual institucional           30.697  
Milions d'accessos a la plataforma de docència virtual institucional                356  
INVESTIGACIÓ
Nombre de PDI que té accés a eines institucionals de treball col·laboratiu             2.634  
Nombre de grups de investigació que disposen d'una pàgina web institucional                193  
PROCESSOS DE GESTIÓ UNIVERSITÀRIA
Percentatge de processos de gestió universitària automatitzats 86%
Nombre de serveis web personalitzats que ja estan automatitzats                     43  
CORREU ELECTRÒNIC
Missatges de correu electrònic per mes       4.802.683  
FORMACIÓ TIC
Nombre de cursos de formació en competències TIC impartits 71
Nombre de PDI que ha rebut formació en competències TIC 444
Nombre de PAS que ha rebut formació en competències TIC 541
PRESTACIÓ DE SERVEIS I SUPORT
Personal TIC UPC                188  
Personal TIC UPCnet                100  
Trucades anuals a ATIC
(servei d'atenció a usuàries/usuaris que presta UPCnet)
          27.812  
PRINCIPALS SERVEIS
 Acollida d'usuaris  Acollida del personal (PDI i PAS)
Acollida d'estudiants
 Entorn de treball  Escriptori 
Telefonia i connetivitat
Correu electrònic
Repositoris de documents
Impressió
Atenció a usuaris
 Sistemes d'informació  Web
Intranet
Atenea: suport a la docència
Drac: gestió de la recerca
SAP: economia, finances i patrimoni
SPA: recursos humans
Prisma: gestió dels estudis
Gestió dels recursos immobiliaris
Registre de documents
Suport a la docència Aules informàtiques i laboratoris
Eines docents
Suport a la recerca Suport a la recerca
Multimèdia i audiovisuals Multimèdia i audiovisuals
Infrastructres i equipaments Servidors i altres infrastructures
Xarxa de veu i dades
Xarxa sense fils
Suport i adquisició
Reparació i manteniment
PRINCIPALS PROJECTES TIC ANY 2012
Estudis per a consorciar serveis amb les universitats catalanes
Nous serveis i millora de prestacions de l'e-Administració
Desenvolupament i proves de TOTQ: Sistema d’informació per a la garantia interna de la qualitat
Renovació del sistema de llistes de distribució de correu
Estudi de la migració del correu de la UPC al cloud (CUC)
Revisió del catàleg de serveis TIC (Descriptor TIC)
Millores SOA (implantar sistemes d'informació en una arquitectura orientada a serveis)
PRINCIPALS INVERSIONS TIC ANY 2012
Renovació del contracte de comunicacions i millora d'infrastructures
Homologació de PC i portàtils: renovació parcial de PC d'aules principalment 

Darrera actualització: 31/07/2013 10:53:47